Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Upstream Trophies

door Better Future Factory

Juli 2022

Leverancier: Upstream Trophies door Better Future Factory b.v.

 1.  TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

1.1. Deze voorwaarden hebben voorrang op eventuele voorwaarden die door de Koper worden verstrekt. Door de levering van Producten te accepteren, wordt de Koper geacht ermee in te stemmen dat deze voorwaarden van toepassing zijn op het Contract.

1.2. Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is bindend tenzij Schriftelijk overeengekomen tussen de bevoegde vertegenwoordigers van de Koper en de Leverancier.

 1. PRIJS

2.1 Genoemde prijzen zijn netto, af-fabriek.

2.2 Prijzen worden vermeld in Euro, tenzij vooraf is overeengekomen dat betaling in een andere valuta dient te geschieden.

2.3 Prijzen zijn exclusief de van toepassing zijnde belasting over de toegevoegde waarde die de Koper bovendien aan de Leverancier verschuldigd is.

2.4 De Leverancier behoudt zich het recht voor, door de Koper op elk moment vóór de levering op de hoogte te stellen, om de prijs van de Producten te verhogen om eventuele stijging van de kosten voor de Leverancier weer te geven die te wijten is aan een factor buiten de controle van de Leverancier, zoals markt- en valutaschommelingen.

 1. LEVERING

3.1 Normaal gesproken wordt de volgende dag bezorging in rekening gebracht tegen een vergoeding (afhankelijk van het gewicht en de grootte van de zending). Bestellingen voor export worden af-fabriek geleverd.

3.2 De Leverancier zal alles in het werk stellen om een leveringsdatum te bereiken, die zowel door de Leverancier als door de Koper kan zijn opgegeven, maar indien een koeriersbedrijf vertraging oploopt of er zich een onvoorziene situatie voordoet die vertraging veroorzaakt, aanvaardt de Leverancier geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

 1. RISICO EN EIGENDOM

4.1. Het risico van de Producten of enig onderdeel van de Producten gaat over op de Koper bij het verlaten van het terrein van de Leverancier.

4.2. De eigendom van de Producten gaat pas over van de Leverancier op de Koper als de Koper alle door de Koper aan de Leverancier verschuldigde bedragen heeft betaald op het moment dat de prijs voor de Producten opeisbaar wordt.

4.3. De Leverancier behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn ontwerpen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk aan de Koper zijn overgedragen. Ter vermijding van twijfel erkent de Koper dat hij de ontwerpen van de Leverancier of het maken of ontwerpen van producten niet mag kopiëren naar de ontwerpen van de Leverancier of op basis van de ontwerpen van de Leverancier, al dan niet in opdracht.

 1. GRAVERING EN PRINTEN

5.1 Hoewel de leverancier alles in het werk zal stellen om te voldoen aan de specificaties van de klant voor maat, positie en afwerking van de gravure, kan dit van product tot product verschillen en is dit ter beoordeling van de leverancier.

5.2 Graveren gebeurt normaal gesproken met een laser. Het printen gebeurt normaal gesproken door middel van UV-printen.

5.3 Originatie is normaal gesproken eenmalig.

 

5.4 Visuals kunnen naar keuze van Leverancier in rekening worden gebracht.

 1. VERPAKKING

6.1 De Leverancier levert standaard geen presentatiedozen voor zijn Producten, maar dit kan tegen meerprijs aan de bestelling worden toegevoegd.

 

6.2 Bij levering van dozen kan de Leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een vervoerder.

 1. BETALING

7.1 Strikt 21 dagen netto vanaf de factuurdatum voor bestaande accounts op basis van een bestelgeschiedenis van meer dan 2 jaar (onder voorbehoud van kredietcontrole).

7.2 Alle nieuwe zaken zullen strikt op pro-forma basis plaatsvinden. De fabricage begint pas na ontvangst van de volledige betaling (of gedeeltelijke betaling indien vooraf overeengekomen met de leverancier).

7.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen niet te verwerken als een account buiten hun voorwaarden valt.

7.4 De Leverancier behoudt zich het recht voor om rente van 2,5% per kalendermaand in rekening te brengen over alle onbetaalde rekeningen na de kredietperiode van 21 dagen.

7.5 Elke vraag met betrekking tot de factuur van de Leverancier moet door de Koper worden gesteld binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur door de Koper en bij gebreke van een dergelijke vraag binnen die termijn wordt de Koper geacht te hebben aanvaard dat de details op de de factuur van de leverancier correct zijn.

7.6. Indien door de Koper Producten zijn besteld onder voorwaarden dat deze aan de Koper moeten worden geleverd op verzoek van de Koper, heeft de Leverancier het recht om de Koper een jaar na de datum van het Contract te factureren voor Producten die niet door de Koper zijn gevraagd voor levering vóór die datum.

 1. MONSTERS

8.1 Monsters worden gedurende één maand uitgeleend en zijn normaal gesproken niet belastbaar.

8.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor niet geretourneerde of beschadigde monsters.

 
 1. GARANTIE

9.1. Alle producten zijn gegarandeerd tegen defecten in materiaal of vakmanschap, behalve die die kunnen worden opgevat als artistieke details of kleine defecten als gevolg van het werken met gerecyclede materialen.

9.2 Alle Producten zullen in hoofdzaak functioneren in overeenstemming met de specificatie voor dat deel die door de Leverancier is gepubliceerd op het moment dat het Contract wordt aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van verkoop.

9.3 Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor Producten waar deze door een derde zijn gegraveerd of aangepast.

9.4 De Leverancier is niet aansprakelijk met betrekking tot enig gebrek in de Producten dat voortvloeit uit een tekening, ontwerp of specificatie geleverd door de Koper.

9.5 De Leverancier is niet aansprakelijk met betrekking tot enig defect dat voortvloeit uit normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet opvolgen van de instructies van de Leverancier (mondeling of schriftelijk), misbruik, onjuiste installatie, wijziging of reparatie van de Producten zonder toestemming van Leverancier.

9.7 Indien een geldige claim met betrekking tot een van de Producten die is gebaseerd op een defect in de kwaliteit of staat van de Producten of het niet voldoen aan de specificatie ervan aan de Leverancier wordt gemeld in overeenstemming met deze Voorwaarden, heeft de Leverancier het recht om de Producten (of het onderdeel in kwestie) gratis of, naar eigen goeddunken van de Leverancier, de prijs van de Producten (of een evenredig deel van de prijs) aan de Koper terugbetalen, maar de Leverancier is verder niet aansprakelijk jegens de Koper.

9.8 Behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Leverancier, is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de Koper op grond van enige verklaring, of enige impliciete garantie, voorwaarde of andere voorwaarde, of enige verplichting volgens het gewoonterecht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract, voor enig gevolgverlies of -schade (hetzij voor gederfde winst of anderszins), kosten, uitgaven of andere claims voor gevolgcompensatie van welke aard dan ook (en ongeacht of deze zijn veroorzaakt door de nalatigheid van de Leverancier, zijn werknemers of agenten of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Producten of het gebruik of de wederverkoop ervan door de Koper, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden.

9.9 De aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Koper met betrekking tot het Contract of in verband met de levering van de Producten zal de door de Koper betaalde prijs voor de Producten niet overschrijden.

 1. ANNULERING/VARIATIE

10.1 De Koper kan de Overeenkomst niet annuleren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

10.2 De Koper draagt de kosten van alle uitgaven die de Leverancier heeft gemaakt met betrekking tot het Contract voorafgaand aan de datum van annulering.

10.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken geannuleerde of geretourneerde goederen te verwijderen.

 1. UITSTEL

Als het evenement waarvoor de trofeeën bestemd zijn, wordt uitgesteld vanwege Covid-19 of andere omstandigheden buiten uw wil:

11.1 Reeds vervaardigde of gedeeltelijk vervaardigde artikelen dienen voor bestaande rekeningen binnen 21 dagen na de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum volledig te worden betaald.

11.2 Alle bedragen die op pro-formabasis zijn betaald, worden vastgehouden en de beloningen worden volgens de nieuwe overeengekomen leveringsdatum gepland voor levering of worden vastgehouden totdat een nieuwe datum is overeengekomen.

 1. OVERMACHT

12.1 De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract voor zover een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een Geval van Overmacht. Een geval van overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van de leverancier, die door zijn aard niet kon worden voorzien of, als hij had kunnen worden voorzien, onvermijdelijk was, inclusief maar niet beperkt tot:

12.1.1 explosie, overstroming, storm, brand of ongeval;

12.1.2 epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen;

12.1.3 oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, onlusten of vordering;

12.1.4 handelingen, beperkingen, voorschriften, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de zijde van een regering, parlementaire of lokale overheid;

12.1.5 import- of exportvoorschriften of embargo’s;

12.1.6 stakingen, lock-outs of andere vakbondsacties of handelsgeschillen (of het nu gaat om werknemers van de Leverancier of van een derde);

12.1.7 moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines; of

12.1.8 stroomstoring of storing in machines.

 1. DATA BESCHERMING

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst erkennen en stemmen de partijen ermee in dat de Leverancier persoonsgegevens mag openen, ontvangen, genereren, opslaan en/of anderszins verwerken om aan zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen. Het type persoonsgegevens dat de Leverancier op grond van deze Overeenkomst mogelijk moet verwerken, omvat namen, adressen en andere contactgegevens.

en_US